I. Prawo do znaku towarowego

Znaki towarowe rejestruje się w odpowiednim urzędzie dla konkretnych towarów i usług, które zostały formalnie podzielone na klasy (np. klasa nr 25 obejmuje odzież, klasa 37 usługi budowlane). Rejestrując znak towarowy przedsiębiorca uzyskuje wyłączność na gospodarcze wykorzystanie oznaczenia na określonym terenie dla wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP wyłączność rozciąga się na terytorium Polski, w przypadku zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej wyłączność rozciąga się na całą Unię (znak jest rejestrowany jako Znak Towarowy Unii Europejskiej).

Dysponując ochroną właściciel znaku może przykładowo zakazać wykorzystywania przez innych przedsiębiorców oznaczeń, których wykorzystanie może wprowadzić klientów w błąd co do powiązania z przedsiębiorstwem właściciela zarejestrowanego znaku. Rejestrując znak jego właściciel chroni się również przed kierowaniem do niego analogicznych żądań.

II. Procedura zgłoszeniowa

Procedura rejestracji zaczyna się od tego, że urząd do którego zgłoszone zostało oznaczenie bada je pod kątem formalnym. Jeżeli nie stwierdzi żadnych braków, to oficjalnie publikuje znak w swoich bazach danych, co rozpoczyna trzymiesięczny tzw. „okres sprzeciwowy.” W tym czasie inni przedsiębiorcy, jeżeli zgłosili wcześniej we właściwym urzędzie oznaczenie podobne, mogą próbować uniemożliwić rejestrację oznaczenia wnosząc do urzędu formalny sprzeciw i wskazując, że oznaczenie to koliduje z ich wcześniejszym uprawnieniem. Złożenie takiego sprzeciwu uruchamia odrębną procedurę, w której urząd ocenia zastrzeżenia konkurenta. Jeżeli urząd, rozpoznając sprzeciw, uzna, że kolizji nie ma – rejestruje późniejsze oznaczenie. W przeciwnym wypadku wydaje decyzję odmowną. Po rozpoznaniu sprzeciwu, Urząd Patentowy RP odmówi rejestracji przykładowo jeżeli (1) zgłoszone oznaczenie będzie identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku towarowego, który też jest podstawą sprzeciwu, (2) zostało zgłoszone dla podobnych towarów i usług, co ten wcześniejszy znak towarowy, (3) a podobieństwa te są tego charakteru, że mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych nimi towarów/usług.

Ponadto, nawet jeżeli konkurent, który zarejestrował podobny znak, “prześpi” okres sprzeciwowy i oznaczenie zostanie zarejestrowane, to utrzymanie tego prawa jest w dalszym ciągu niepewne. Konkurent może bowiem zamiast sprzeciwu złożyć wniosek o unieważnienie rejestracji oznaczenia także już po jego zarejestrowaniu.

W praktyce kolizja praw do oznaczeń nie będzie zawsze prowadziła do sporu między uprawnionymi. Uprawnieni dość często nie pilnują swoich praw, nie sprawdzają czy inny podmiot próbuje zarejestrować znak podobny i nie interesują się innymi rejestracjami dopóki nie ma faktycznego konfliktu na rynku. Może zdarzyć się tak, że jest kilka podobnych oznaczeń, zarejestrowanych przez różnych przedsiębiorców dla identycznych towarów, a mimo to nikt nie podejmuje próby unieważnienia innych oznaczeń i wszystkie spokojnie funkcjonują na rynku.

Mając na uwadze powyższe, zalecanym jest, aby przed każdym zgłoszeniem sprawdzić bazy danych urzędów pod kątem “czystości” rejestrowej oznaczenia, czyli m.in. zbadać prawdopodobieństwo konfliktu zgłaszanego oznaczenia z jakimś wcześniejszym prawem. Z zasady badanie przeprowadza się z uwzględnieniem towarów i usług, dla których znak ma zostać zgłoszony. W naszej Kancelarii po przeprowadzeniu badania przedstawiamy informację o potencjalnym ryzyku związanym ze zgłoszeniem, a także końcowe propozycje zakresu zgłoszenia, a także formy rejestracji znaku (czy np. rejestrować samo słowo, czy grafikę, jaką grafikę, itp.). Po otrzymaniu potwierdzenia od Klienta, dokonujemy zgłoszenia oznaczenia (lub oznaczeń) w urzędzie.

III. Zakres zgłoszenia i koszty
Jeżeli chodzi o opłaty od zgłoszenia, to zakładając, że znak będzie zgłaszany dla jednej klasy towarów w Urzędzie Patentowym RP, to opłata wstępna za dokonanie zgłoszenia wynosić będzie 400 zł (przy założeniu formy elektronicznej). Opłata podwyższa się każdorazowo o 120,00 zł za każdą kolejną klasę towarów uwzględnioną w zgłoszeniu (czyli np. opłata od zgłoszenia znaku dla 4 klas wyniesie 760 zł). Po wydaniu decyzji o rejestracji oznaczenia Urząd wzywa do zapłaty 400,00 zł od każdej klasy uwzględnionej w zgłoszeniu za 10-letnią ochronę oznaczenia (4 klasy – 1600,00 zł) + 90,00 zł za publikację informacji o zarejestrowaniu oznaczenia i wydanie świadectwa ochronnego. 

W przypadku zgłoszenia oznaczenia do Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej uiszcza się jedną opłatę przy zgłoszeniu i wynosi ona 850,00 EURO za zgłoszenie dla jednej klasy towarów i usług, 900,00 EURO dla dwóch klas, a przy uwzględnieniu trzeciej klasy i każdej następnej opłata jest podwyższana o 150 EURO (czyli np. zgłoszenie znaku dla 4 klas będzie kosztowało 1200,00 EURO).

Jedna odpowiedź

Komentowanie zostało wyłączone.