INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
  Cyryl Romejko Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, NIP: 5542771110.

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: tel. 12 665 662 771, lub adresem e-mail: cyryl.romejko@miskowicz-pach.pl.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy o obsługę prawną oraz na jej potrzeby, a także do celów realizacji uzasadnionych interesów Administratora oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  Dane osobowe przede wszystkim gromadzone są bezpośrednio od Klienta. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od Klienta, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracowników Klienta oraz osób go reprezentujących i występujących w jego imieniu.
  Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób reprezentujących Klienta, z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od innych podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  – Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.:
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  – Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.:
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.
  a) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  b) zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,
  c) kontaktu z upoważnionymi pracownikami Klienta w sprawie realizacji Umowy.
  – Art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia, tj.
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  – Art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – dotyczy zgody na udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane z pośrednictwem formularza.

 

 1. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m. in.: dostawcy oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biuro księgowe, podmioty archiwizujące.

 

 1. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie w przypadkach i w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W zakresie wyrażonej zgody do czasu jej wycofania lub do czasu udzielania odpowiedzi na złożone zapytanie.

 

 1. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
  Jest Pan/Pani uprawniony/a do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  c) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),
  e) wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  zgodnie z treścią Rozporządzenia.

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu
  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych.
  Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym Umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
  Podanie danych koniecznych do prowadzenia sprawy jest dobrowolne, ale ich niepodanie może mieć wpływ na możliwość prowadzenia tej sprawy.
  Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

 

 1. Polityka Cookies i innych technologii

Administrator informuje, że na stronie internetowej Administratora mogą być stosowane pliki cookies bądź inne technologie mające na celu poprawę jakości oraz zawartości strony. Dzięki plikom cookie Administrator pozyskuje informację w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, dzięki czemu może optymalizować swoją ofertę.

Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies”).
II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane przechowywane w plikach cookie nie będą powiązane z danymi osobowymi Użytkownika (nazwa, adres itd.).
III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
IV. W ramach strony internetowej Administratora wykorzystywane są:
a) dwa rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na ich czas życia:
• Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie, składanie zamówień. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe
• Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
b) cztery rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na cel jakiemu służą:
• funkcjonalne które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
• statystyczne dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
• reklamowe umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
• społecznościowe które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.
V. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
VII. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VIII. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
a) Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
c) Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
d) Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e) Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Zaktualizowana polityka prywatności zostanie udostępniona przez stronę internetową.